ravetllat arquitectura

 Biblioteca a Terrassa 

Biblioteca a Terrassa


Situat a cavall entre la vorera del carrer i un dels camins projectats per al parc, l’edifici pretén donar sentit al desnivell existent entre el carrer  i l’esplanada del fons del torrent. Es proposa la construcció de dues plantes a fi i efecte de construir-ne una abocada sobre el parc i que recupera la coberta per a espai públic a cota de ciutat, i l’altra sobre la rasant del carrer que es converteix en l’accés principal i garanteix la visibilitat de la biblioteca des de la ciutat.

Terrassa library


Located between the street’s sidewalk and one of the paths projected for the park, the building aims to give meaning to the topographical difference between the street and the torrent’s esplanade. The proposal involves two stories in order to build one facing the park and recovers the roof as a public space on the city level, and another one on the city level on the street that becomes the main access and guarantees the visibility of the library from the city.

Biblioteca en Terrassa


Situado a medio camino entre la acera de la calle y uno de los recorridos proyectados para el parque, el edificio pretende dar sentido al desnivel existente entre la calle y la esplanada del fondo del torrente. Se propona la construcción de dos plantas con el fin de construir una volcada sobre el parque y que recupera la cubierta para espacio público a cota de ciudad, y otra sobre la rasante de la calle que se convierte en el acceso principal y garantiza la visibilidad de la biblioteca desde la ciudad.
    · Obra seleccionada a la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2013.
Any: 2008 - 2011
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Manuel Ribas Piera, Carles Casamor, Marta Gabàs, Anna Ribas
Col·laboradors: Leopoldo Varas (arquitecte tècnic), Static (estructures), Briz-Fumadó (instal·lacions)
Fotografies: Adrià Goula
Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies