ravetllat arquitectura

 Can 60 
in progress

Can 60


L’edifici de Can Seixanta s’inclou dins la tipologia de Cases-fàbrica del barri del Raval. Una tipologia, exemple del teixit industrial urbà dels segles XVIII i XIX, que es caracteritza per la barreja d’usos industrials i d’habitatge en un context pre-industrial i d’evolució cap a models fabrils característics del s.XIX. Actualment de titularitat pública, és la primera on es planteja una restauració exemplar per destacar aquesta tipologia, adaptant la seva funcionalitat a noves necessitats. La finalitat de la intervenció és posar en valor l’arquitectura i la riquesa patrimonial del conjunt, compatibilitzant els usos previstos i respectant l’estructura tipològica original de la casa fàbrica, tant a nivell volumètric com espacial.

Can 60


The Can 60 building was on of the House-Factories in Raval district. This typology, an example of the industrial urban structure of the XVIII and XIX century, is defined by mixing the industrial and residential uses in a pre-industrial context, previous to an evolution towards the factory systems typical from XIX century. Currently owned by the Barcelona City Hall, it is the first where an exemplary restoration is planned to highlight its typology, adapting its functionality to new requirements. The purpose of the intervention is to strengthen its architecture and patrimonial wealth, corresponding the planned uses and respecting the original typology of the House-Factory, both in a volumetric and spatial way.    

Can 60


El edificio de Can Seixanta se incluye en la tipología de Casas-fábrica del barrio del Raval. Una tipología, ejemplo del tejido urbano industrial de los siglos XVIII y XIX, que se caracteriza por la mezcla de usos industriales y residenciales en un contexto pre-industrial y de evolución hacia modelos fabriles característicos del s.XIX. Actualmente de titularidad pública, es la primera donde se proyecta una restauración ejemplar para destacar su tipología, adaptando la funcionalidad a nuevas necesidades. La finalidad de la intervención es poner en valor la arquitectura y la riqueza patrimonial del conjunto, compatibilizando los usos previstos y respetando la estructura tipológica original de la casa fábrica, tanto a nivel volumétrico como espacial. 
Any: 2018 - in progress
Autors: Ravetllat arquitectura (Pere Joan Ravetllat)
Col·laboradors: Valeri Consultors (estructures i instal·lacions)
Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies