ravetllat arquitectura

 Can Regàs 


Can Regàs


A l’edifici patrimonial de Can Regàs es respecta íntegrament la façana i l’esquema estructural de tres crugies amb murs de càrrega. 

L’ampliació fa referència al creixement lineal de les parcel·les, perpendiculars al riu i la carretera, i es distancien clarament de l’alçada de la primera línia edificada. Al mateix temps, pretenen crear una façana discontínua, capaç d’organitzar els espais posteriors de la nova plaça. A l’edifici original es treballa sobre la pauta proporcionada per les crugies existents. La nau central, en planta baixa, actua com a vestíbul i sala multiusos de tot l’edifici. A partir d’aquesta s’accedeix al nucli de comunicacions verticals, situat a la crugia sud, i a la sala d’actes i la biblioteca, situats als edificis d’ampliació. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir clarament els espais de circulació, alhora que s’emfasitza el caràcter representatiu de l’espai més característic i valuós de l’edifici.

Can Regàs


In the patrimonial building of Can Regàs its façade is respected integrally, as well as the structural system of three centrelines with bearing walls.
 
The extension makes reference to the lineal growth of the plots, perpendiculars to the road and the river, and distance themselves clearly of the height of the façades. At the same time, the aim to create an intermittent façade, capable of organizing the back spaces of the new square. Inside the original building the design works with the proportionate scheme of the existing structure. The central section, on the ground floor, acts as a hall and multiuse room of the building. From here, it is connected with the vertical core, placed on the southern area, and the auditory and library, located inside the extension buildings. Thus, a reduction in circulation spaces is achieved, while the representative aspect of the most characteristic and valuable space of the building is emphasized.

Can Regàs


En el edificio patrimonial de Can Regàs se respeta íntegramente la fachada y el esquema estructural de tres crujías con muros de carga.

La ampliación hace referencia al crecimiento lineal de las parcelas, perpendiculares al río y la carretera, y se distancian claramente de la altura de la primera línea edificada. Al mismo tiempo, pretenden crean una fachada discontinua, capaz de organizar los espacios posteriores de la nueva plaza. En el edificio original se trabaja sobre la pauta proporcionada por las crujías existentes. La nave central, en planta baja, actúa como vestíbulo y sala multiusos de todo el edificio. A partir de ésta se accede al núcleo de comunicaciones verticales, situado en la crujía sur, y a la sala de actos y la biblioteca, situados en los edificios de la ampliación. De esta manera se consigue reducir claramente los espacios de circulación, a la vez que se enfatiza el carácter representativo del espacio más característico y valioso del edificio.
       · Finalista Premis d’Arquitectura Comarques de Girona 2003.  
       · Obra seleccionada Més10 als Premis d’Arquitectura Comarques de Girona 2017.
Publicacions
“Catàleg dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona”, Girona, 2003
“1996-2006 Premis d’arquitectura a Girona. Un repàs crític”, J. M. Rovira, pág. 117, ISBN: 84-96185-91-5, Girona, 2006
Any: 2000 - 2003
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors: Ramon Auset (arquitecte tècnic), Static (estructures), Pere Largo (instal·lacions)
Fotografies: Adrià Goula

Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies