ravetllat arquitectura

  Ampliació del cementiri de Santa Coloma de Gramenet Ampliació del cementiri de Santa Coloma de Gramenet


Un primer nucli antic, construït amb murs de pedra i un esquema de disposició en forma d’espina al voltant de l’espai central, mantenia encara certa qualitat. La resta del cementiri, construït amb nínxols revocats, no oferia, en canvi, cap esquema d’organització en planta reconeixible. La topografia del cementiri havia permès continuar el seu creixement fins a la barrera natural que representava el límit amb el turó.

El projecte va proposar la construcció d'una corona baixa de nínxols, recolzada en un mur de contenció que consolidava el peu del talús natural. Sobre l'espai públic s'ha construït una plaça avançada sobre la vista que es destinarà a actes a l'aire lliure i serà, al mateix temps, monument recordatori dels difunts traslladats de l'antic cementiri situat al casc antic de la població de Santa Coloma de  Gramenet.  

Cemetery extension in Santa Coloma de Gramenet


A first old centre, built with stone walls and a fishbone disposition scheme surrounding the central space, still maintained a certain quality. The rest of the graveyard, built with plastered niches, didn’t offer, however, any kind of recognizable organization scheme in its plan. The topography of the graveyard had allowed to continue its growth until the natural border that mean the limit with the hill.

The project proposed the construction of a low niche crown, supported by a contention wall that consolidated the foot of the natural slope. Above the public space a new square has been built, looking towards the view where the space for outdoors acts will be placed, and will act, at the same time, as a monument remembering the deceased moved from the old graveyard in Santa Coloma de Gramenet old city center.

Ampliación del cementerio de Santa Coloma de Gramenet


Un primer núcleo antiguo, construido con muros de piedra y un esquema de disposición en forma de espina alrededor del espacio central, mantenía todavía cierta calidad. El resto del cementerio, construido con nichos revocados, no ofrecía, en cambio, ningún esquema de organización reconocible en planta. La topografía del cementerio había permitido continuar su crecimiento hasta la barrera natural que representaba el límite con la colina.

El proyecto propone la construcción de una corona baja de nichos, apoyada en un muro de contención que consolidaba el pie del talud natural. Sobre el espacio público se ha construido una plaza avanzada sobre la vista que se destinará a actos al aire libre y será, al mismo tiempo, monumento recordatorio de los difuntos trasladados del antiguo cementerio situado en el casco antiguo de la población de Santa Coloma de Gramenet.
Publicacions
"ON",  nº157, pàg. 146-151, ISSN: 0210-2080, Barcelona, 1994
“Dau”,  nº18. El silenci i la memòria, pàg. 42-45, ISSN: 1137-8883, Lleida, 2002
“BCN Arquitectura. Plànol-Guia”, ISBN: 978-84-96842-53-3, COAC. Barcelona, 2011
“Arquitectura”, nº310, pàg. 33, COAM, Madrid, 1997   
Any: 1994 - 1997
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors ampliació del cementiri: Joan Carles Díez, Joan Bosquet, Pere Largo, Static (estructures)
Col·laboradors tanatori: Ramon Auset (arquitecte tècnic), Static (estructures), Pere Largo (instal·lacions)
Fotografies: Elisabet Armora, Lourdes Jansana

Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies