ravetllat arquitectura

 Centre de recerca en nanoenginyeria 

Centre de recerca en nanoenginyeria

El nou edifici s’incorpora al conjunt de petites edificacions que configuren l’alçat del carrer Pau Gargallo, perpendiculars a l’inici des del carrer Adolf Florensa, i paral·lels a la zona que ens ocupa. De fet la nova construcció fa mitgera amb l’edifici existent i configura el final d’aquesta successió de pavellons suportats visualment per un sòcol d’obra vista que ressegueix tota la longitud del carrer. L’actuació que es proposa reforça aquest concepte mantenint el basament d’obra vista.

Nanoengineering research center

The new building is incorporated to the compound of small buildings configuring the façade of Pau Gargallo street, perpendiculars from the beginning of Adolf Florensa street and parallels to the project’s location. In fact, the new building is adjacent to the existing building and forms the end of this sequence of pavilions supported visually by a ceramic plinth which follows the length of the street. The operation proposed enforces this concept maintaining the ceramic plinth.

Centro de investigación en nanoingeniería

El nuevo edificio se incorpora al conjunto de pequeñas edificaciones que configuran el alzado de la calle Pau Gargallo, perpendiculares al inicio desde la calle Adolf Florensa, y paralelos a la zona que nos ocupa. De hecho, la nueva construcción hace medianera con el edificio existente y configura el final de esta sucesión de pabellones soportados visualmente por un zócalo de obra vista que resigue toda la longitud de la calle. La actuación que se propone refuerza este concepto manteniendo el basamento de obra vista.
Publicacions
“Arquitectura catalana 2004-2009. Retrat d’un temps”, pàg. 48-49, D. Legal: B-33505-2009, París, 2009
Any: 2007 - 2008
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors: Francisco Domínguez, Oscar Garzón (arquitectes tècnics), Static (estructures), JG Ingenieros (instal·lacions)
Fotografies: Roger Casas

Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies