ravetllat arquitectura

 Centre intergeneracional a Neubranderburg 


Centre intergeneracional a Neubrandenburg   


Una companyia residencial planeja un projecte d’habitatge generacional com a lloc de trobada entre persones joves i ancianes a Neubrandenburg, Oststadt. Està constituït de 50 habitatges accessibles, un jardí d’infància, espais de cures per residents o pacients externs, habitatges assistits i instal·lacions per a serveis locals, a un total d’1.2Ha.

L’estructura dels edificis es forma per mòduls-container de fusta de tres plantes, que per accentuar el paisatge urbà del carrer principal, incorporen un quart pis a dos dels seus edificis. La trama de disposició uniforme, simplifica el procés de construcció, permet major flexibilitat per a diferents usos als plantejats i amb un desenvolupament interior constant, permet generar espais de convivència familiar a totes les seves àrees. Els edificis generen així una estructura urbana d’espais exteriors amb qualitats diferenciadores que permeten les trobades entre diferents generacions.

Intergenerational center in Neubrandenburg   


A residential company is planning a generational housing project as a meeting point for young and old in Neubrandenburg, Oststadt. Included are 50 accessible apartments, a childcare centre, care places for in- and outpatients, assisted living as well as premises for various local services on altogether 1.2Ha.

The arrangement of building structures will be constructed with mostly three stories from wooden container-modules. For accentuating the streetscape a fourth floor is added to two of the buildings alongside the main avenue. A uniform construction grid simplifies the construction process, leaves a flexibility for different uses of the rooms and with a consistent inner development it leads to a spatial familiarness in all areas. Buildings generate an urban structure of qualitative differentiated exterior spaces that facilitates cross-generational encounters.

Centro intergeneracional en Neubrandenburg    


Una compañía residencial planea un proyecto de vivienda generacional como lugar de encuentro entre personas jóvenes y ancianas en  Neubrandenburg, Oststadt. Se constituye de 50 viviendas accesibles, un jardín de infancia, espacios de cuidados para residentes o pacientes externos, viviendas asistidas e instalaciones para servicios locales, en un total de 1.2Ha.

La estructura de los edificios se forma por módulos-contenedor de madera de tres plantas, que para acentuar el paisaje urbano en la calle principal, incorporan una cuarta piso en dos de sus edificios. La trama de disposición uniforme simplifica el proceso de construcción, permite mayor flexibilidad para diferentes usos a los planteados y con un desarrollo interior constante, permite generar espacios de convivencia familiar en todas sus áreas. Los edificios generan así una estructura urbana de espacios exteriores con calidades diferenciadoras que permitan los encuentros entre diferentes generaciones.

    · First Prize in Restricted Competition for a Generationsübergreifender Gebäudekomplex.
Any: 2018
Autors: GINA (Ravetllat Arquitectura + Built), DGI Bauwerk
© All rights reserved, Nota Legal y cookies