ravetllat arquitectura

    Escola a Sant Boi de Llobregat Escola a Sant Boi de Llobregat


El projecte planteja l’ampliació de l’escola Amat Verdú a Sant Boi de Llobregat amb sis unitats de parvulari. L’edifici existent es situava a la falda de La Muntanyeta, un gran parc urbà, i donant a l’Avinguda del Pintor Joan Miró.

La voluntat de situar el programa en una sola planta degut al seu ús fa necessària l’explanació del solar en pendent. De la geometria del solar se’n desprèn una disposició lineal de l’edifici, paral·lela a l’Avinguda Joan Miró. L’edificació s’ordena segons un esquema en planta d’espina longitudinal que conté circulacions, usos múltiples, despatxos i serveis, i que connecta amb els tres blocs d’aules. L’espai exterior es subdivideix en petits patis, tancats per tres bandes, al servei de cada nucli de dues ales, alliberant una terrassa longitudinal per a usos més comuns.

School in Sant Boi de Llobregat


The project proposes the extension of the Amat Verdú School in Sant Boi de Llobregat with six kindergarten units. The existing building is placed on the slope of La Muntanyeta, a big urban park, and facing Pintor Joan Miró Avenue.

The will of placing the programme in one floor because of its use makes it necessary to flatten the sloped plot. Of the plot’s geometry a linear disposition of the building it’s extracted, parallel to the Avenue. The building is organized following a fishbone scheme in plan that contains circulations, multiple uses, offices and services, and that connects with the three classroom blocks. The exterior space is subdivided in small courtyards, closed on three sides, serving each two wing cores and freeing a longitudinal terrace for more frequent uses.

Escuela en Sant Boi de Llobregat


El proyecto plantea la ampliación de la escuela Amat Verdú en Sant Boi de Llobregat con seis unidades de parvulario. El edificio existente se situaba en la falda de La Muntanyeta. un gran parque urbano, y con fachada a la Avinguda del Pintor Joan Miró.

La voluntad de situar el programa en una sola planta debido a su uso, hace necesario aplanar un solar en pendiente. De la geometría del solar se desprendre una disposición lineal del edificio, paralela a la Avinguda Joan Miró. La edificación se ordena según un esquema en planta de espina longitudinal que contiene circulaciones, usos múltiples, despachos y servicios, y que conecta con los tres bloques de aulas. El espacio exterior se subdivide en pequeños patios, cerrados por tres lados, al servicio de cada núcleo de dos alas, liberando una terraza longitudinal para usos más habituales.
       · Finalista als Premis FAD d’Arquitectura 1989.   
Publicacions
"ON", nº93, pàg. 82-85,  ISSN: 0210-2080 Barcelona, 1988
"Catàleg Premis FAD 1989", pàg. 50-51, D. Legal: B-23750-1990, Barcelona, 1990
Any: 1987 - 1988
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors: Lluís Roig (arquitecte tècnic), Static (estructures), Pere Largo (instal·lacions)
Fotografies: Lourdes Jansana
Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies