ravetllat arquitectura

 Escola a Seròs 


Escuela en Seròs


El projecte proposa disposar els programes de l’escola sobre el solar de tal manera que, tot i fer possible la diferenciació dels dos centres, s’optimitzi al màxim la seva proximitat i la possibilitat de concentrar certs serveis.

L’escola existent resta com edifici principal que dóna façana a la plaça i és on s’ubicarà el programa bàsic de l’institut. A l’altre extrem del solar, una nova edificació constitueix la façana oposada i haurà de contenir el programa docent de l’escola. La resta del solar limitat per aquests dos edificis es subdivideix en dues parts, a partir de la col·locació d’una edificació central que haurà de contenir aquells usos que poden ser compartits per ambdós centres: el gimnàs i el menjador.

School in Seròs


The project proposes to dispose the school programme on the plot in a way that, even though making possible to distinguish the two centres, its proximity and the possibility to concentrate some of its services are optimized.

The existing school remains as the main building limiting with the square and it is where the uses related to the high school will be placed. On the other side of the plot, a new building constitutes the opposite façade and will contain the rest of the educative uses of the school. The rest of the plot bordered by these two buildings is divided into two parts with the placement of a central building that will accommodate those uses that can be shared by the two centres: the gym and the cantine.

Escuela en Seròs


El proyecto propone colocar los programas de la escuela sobre el solar de tal manera que, aun haciendo posible la diferenciación de los dos centros, se optimice al máximo su proximidad y la posibilidad de concentrar ciertos servicios.

La escuela existente queda como edificio principal que da fachada a la plaza y es donde se ubicará el programa básico del instituto. En el otro extremo del solar, una nueva edificación constituye la fachada opuesta y tendrá que contener el programa docente de la escuela. El resto del solar limitado por estos dos edificios, se subdivide en dos partes, a partir de la colocación de una edificación central que tendrá que contener aquellos usos que pueden ser compartidos por los dos centros: el gimnasio y el comedor.
       · Seleccionada als Premis FAD d’Arquitectura 2001.  
       · Seleccionada a la 7a Mostra di Architettura a la Biennale di Venezia 2000.   
Publicacions
“7a Mostra Internazionale di Archittetura”, Pabellón de España. Biennale di Venezia 2000, pàg. 246-251, ISBN: 84-8156-296-3, Ed. Electa España. Madrid, 2000           
“Catàleg Premis FAD 2001”,  pàg. 10, Barcelona, 2001
“Dau”, nº16. Espais per a l’educació, pàg. 46-47, ISSN: 1137-8883, Lleida, 2002
Any: 1998 - 1999
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors: Ramon Auset (arquitecte tècnic), Static (estructures), Pere Largo (instal·lacions)
Fotografies: Elisabet Armora

Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies