ravetllat arquitectura

 Estudis per la cobertura de la Ronda 


Estudis per la cobertura de la Ronda


Els requisits exigits són l’estudi de la màxima cobertura possible del tram central de la Ronda actual, amb la voluntat d’obtenir nous espais públics que permetin corregir les deficiències de connectivitat urbana en superfície i atenuïn l’impacte negatiu de la Ronda sobre el seu entorn. 

Es vol aconseguir facilitar la permeabilitat entre ambdues vores de la Ronda, minimitzar l’impacte viari sobre els barris limítrofs pel que fa a soroll i contaminació i afavorir la continuïtat longitudinal del passeig.

Studies for the Ronda cover up


The requirements are the studies for the maximum cover up of the current Ronda’s central section. These studies aim for obtain new public spaces that allow to improve urban surface connections and mitigate the Ronda’s negative impact about its surroundings.

The main purposes are trying to facilitate the permeability between both Ronda’s sides, minimize the traffic impact about its bordering neighbourhoods in terms of noise and pollution and benefit the longitudinal continuity of the promenade. 

Estudios para la cobertura de la Ronda


Los requisitos exigidos son el estudio de la máxima cobertura posible del tramo central de la Ronda actual, con la voluntad de obtener nuevos espacios públicos que permitan corregir las deficiencias de conectividad urbana en superficie y atenuar el impacto negativo de la Ronda sobre su entorno.

Se busca conseguir facilitar la permeabilidad entre ambos laterales de la Ronda, minimizar el impacto viario sobre los barrios limítrofes en relación al sonido y la contaminación y favorecer la continuidad longitudinal del paseo. 
Any: 2015 - 2016
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Esteyco
Col·laboradors: Josep Ferrando (arquitectura), Martí Franch (paisatgisme), Doymo (mobilitat)          
© All rights reserved, Nota Legal y cookies