ravetllat arquitectura

  Habitatges al Carrer Ases 

Habitatges al Carrer Ases


Es tracta d'una operació que inclou dos edificis ubicats al casc antic de Barcelona, a prop de l'església de Santa Maria del Mar. Un d'ells forma el xamfrà del carrer Ases amb el carrer Espaseria.

L'edifici projectat, de quatre plantes d'altura, s'organitza amb un sol accés vertical que serveix a dos habitatges d'uns 40m2 de superfície útil a cada planta. Totes les peces de servei ventilen per un únic pati interior que, pel fet de ser annex i mancomunat amb una de les finques veïnes, millora la ventilació i il·luminació d'algunes de les seves habitacions. A les façanes, el forat tipus de les finestres respecta les proporcions habituals de les edificacions veïnes i pretén redefinir a través del material amb què es resol -l'alumini- una proposta que escapi del pur mimetisme contextual, cercant una solució integral per a bastiments, brancals, ampits, porticons i, fins i tot, baranes. Unes pèrgoles a la coberta i bandes verticals metàl·liques als límits de les façanes configuren els elements de relació amb l'entorn més immediat de l'edifici.

Housing in Ases Street


It is an operation that includes two buildings located in the old city of Barcelona, near Santa Maria del Mar’s church. One of them forms the intersection from Ases and Espaseria Street.

The projected building, four stories high, is organized with a single vertical core that serves two 40sqm dwellings in each floor. All the service rooms ventilate through a single interior patio that, by the fact of being joint to the neighbouring building, improves the ventilation and lighting of some of its rooms. On the façades, the window voids respect the typical proportions of the buildings around and aims to redefine them through the material used -aluminium- in a proposal escaping from a literal contextual mimicry, looking for an integral solution including framings, jambs, sills, shutters, and even railings. Roof pergolas close and vertical metallic stripes on the edges of the façades are the elements that relate the building with its immediate surroundings.

Viviendas en Carrer Ases


Se trata de una operación que incluye dos edificios ubicados en el caso antiguo de Barcelona, cerca de la iglesia de Santa María del Mar. Uno de ellos forma el chaflán de la calle Ases con la calle Espaseria.

El edificio proyectado, de cuatro plantas de altura, se organiza con un solo acceso vertical que sirve a dos viviendas de unos 40m2 de superficie útil en cada planta. Todas las piezas de servicio ventilan por un único patio interior que, por el hecho de ser anexo y mancomunado con una de las fincas vecinas, mejora la ventilación e iluminación de algunas de sus habitaciones. En las fachadas, el hueco tipo de las ventanas respeta las proporciones habituales de las edificaciones vecinas y pretende redefinir a través del material con el que se resuelve -el aluminio- una propuesta que escape del puro mimetismo contextual, buscando una solución integral para marcos, brancales, antepechos, porticones, e incluso, barandillas. Unas pérgolas en la cubierta y bandas verticales metálicas en los límites de las fachadas configuran los elementos de relación con el entorno más inmediato del edificio.
       · Seleccionada als Premis FAD d’Arquitectura 1993.   
Publicacions
"Catàleg Premis FAD 1993", pàg. 50-52, Barcelona, 1994
"ON",  nº153, pàg. 130-133, ISSN: 0210-2080, Barcelona, 1994
"Quaderns d'arquitectura i urbanisme", nº210. Habitatge. Noves alternatives, pàg. 57, ISSN: 0211-9595, Barcelona, 1995
"AB. Arquitectes de Barcelona",  nº53, pàg. 41-43, D. Legal: B-9806-86 Barcelona, 1996
“BCN Arquitectura Plànol-Guia”, ISBN: 978-84-96842-53-3, COAC. Barcelona, 2011
Any: 1990 - 1993
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Cèsar Díaz
Col·laboradors: Josep Hierro (arquitecte tècnic), Pere Largo (instal·lacions)
Fotografies: Lourdes Jansana

Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies