ravetllat arquitectura

 Habitatges al Carrer d’En Robador 


Habitatges al Carrer d’En Robador


La intervenció rehabilita integralment dues finques de propietat pública al barri del Raval de Barcelona. Les dues edificacions contigües es connecten interiorment donant lloc a una transformació que millora substancialment les condicions d’habitabilitat dels habitatges resultants, oferint solucions que en alçada permeten acollir diferents estructures familiars. La nova accessibilitat es concentra en un nucli més generós i amb ascensor, que situat al centre de les finques ajuda a endreçar el conjunt. 

Durant les fases d’execució del projecte s’han minimitzat els enderrocs i aprofitat al màxim els elements existents. L’experiència material resultant vol ser sensible amb les preexistències i deixa retalls i petjades que permeten acostar-se a la memòria dels espais passats.

Housing on Robador’s Street  


The project consists of a complete refurbishment of two public dwellings in the Raval neighborhood, in Barcelona. Both adjacent buildings are connected on the interior, producing a transformation which improves substantially the habitability of the complex. On the vertical axis, the design offers solutions accordingly to different family structures. The new accessibility is focused on a more generous nucleus, provided with a new elevator, located in the middle of both plots, aiming to put order in the ensemble.

During the execution process, there was a will to reduce demolitions and take advantage of the existing elements. Therefore, the new material experience means to pay respect to the previous states of the buildings, leaving marks and textures that allow the user to connect to the past, and its memories. 

Viviendas en el Carrer d’En Robador


La intervención rehabilita integralmente dos fincas de propiedad pública en el barrio del Raval de Barcelona. Las dos edificaciones contiguas se conectan interiormente dando lugar a una transformación que mejora sustancialmente las condiciones de habitabilidad de las viviendas resultantes, ofreciendo soluciones que en altura permiten acoger diferentes estructuras familiares. La nueva accesibilidad se concentra en un núcleo más generoso y con ascensor, que situado en el centro de las fincas colabora a ordenar el conjunto.

Durante las fases de ejecución del proyecto se han minimizado los derribos y aprovechado al máximo los elementos existentes. La experiencia material resultante quiere ser sensible con las preexistencias y deja huellas y retales que permiten acercarse a la memoria de los espacios pasados.
    · Projecte seleccionat als Premis Catalunya Construcció 2021 - Categoria Rehabilitació Patrimonial
Any: 2018 - 2021
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors: Valeri Consultors
Fotografies: Adrià Goula
© All rights reserved, Nota Legal y cookies