ravetllat arquitectura

 Llar d’infants a Roda de Ter Llar d’infants a Roda de Ter


Una paret corbada seguint l'alineació del carrer limita l'edifici per la banda nord. A sud, un sistema de murs de càrrega paral·lels dóna lloc a grans superfícies vidriades abocades al pati de jocs. Parets portants d'obra vista i finestres de fusta pintada configuren l'alçat de l'edifici.

A la façana nord, dividida en dues parts per donar lloc a l'entrada principal, s'hi recolzen circulacions i serveis. Les aules, agrupades de dues en dues i separades entre elles per nuclis de lavabos connectats directament amb el jardí, configuren la façana sud. Una coberta plana unifica tot l'edifici i resol l'entrega amb el perímetre irregular. Per sobre d'ella emergeixen les tres cobertes inclinades corresponents als tres nuclis quadrangulars de les aules, dotades de major il·luminació i ventilació.

La trobada de la geometria de la paret corba amb el perímetre ortogonal de les aules converteix el passadís de circulació en un encadenat d'espais. Als extrems de l'edifici queden situades dues peces especials: l'aula d'usos polivalents i l'aula destinada a maternals.

Kindergarten in Roda de Ter


A curved wall following the street alignment limits the building in its northern side. To the south, a system of parallel bearing walls offers big glass surfaces to the playground. Ceramic bearing walls and painted wooden windows construct the building’s façade.

The north façade, divided in two parts to create the main entrance, supports circulations and services. Classrooms grouped in pairs and separated by toilet cores, connected also with the garden, configurate the southern façade. A flat roof unifies the whole building and solves the meeting with the irregular perimeter. Above it, three sloped roofs emerge from the three rectangular cores formed by classrooms, endowed with more light and ventilation.

The meeting of the curved wall’s perimeter with the orthogonal shape of the classrooms turns the corridor into a sequence of spaces. In the building’s ends we can find two special pieces: on one side the multifunctional room, and on the other side, a maternal room.

Jardín de infancia en Roda de Ter


Una pared curvada siguiendo la alineación de la calle limita el edificio por el lado norte. A sur, un sistema de paredes de carga paralelos da lugar a grandes superficies vidriadas volcadas hacia el patio de juegos. Paredes portantes de obra vista y ventanas de madera pintada configuran el alzado del edificio.

En la fachada norte, dividida en dos partes para dar lugar a la entrada principal, se apoyan las circulaciones y los servicios. Las aulas, agrupadas de dos en dos y separadas entre ellas por núcleos de lavabos conectados directamente con el jardín, configuran la fachada sur. Una cubierta plana unifica todo el edificio y resuelve la entrega con el perímetro irregular. Por encima de ella emergen las tres cubiertas inclinadas correspondientes a los tres núcleos cuadrangulares de aulas, dotadas de mayor iluminación y ventilación.  

El encuentro de la geometría de la pared curva con el perímetro ortogonal de las aulas convierte el pasillo de circulación en una secuencia de espacios. En los extremos del edificio quedan situadas dos piezas especiales: el aula polivalente y el aula destinada a maternales.

Publicacions
"La Generació dels 80", ETSAB, Barcelona, 1987
"A-30",  Nova Arquitectura Municipal, pàg. 41-42,D. Legal: B 5283-86, Barcelona, 1987
"ON Cerámica 1990", pàg. 116-119,ISSN: 0210-2080,Barcelona, 1990
"Itineraris d'Arquitectura Catalana 1984-1991", pàg. 85, COAC Barcelona, 1991
"ON",  nº122, pàg.176-181,ISSN: 0210-2080 Barcelona, 1991
"Arquitectura i Cooperació Local", pàg. 58-59, ISBN: 84-7794-145-9 Barcelona, 1991
Any: 1986 - 1987
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors: Jaume Tuneu (arquitecte tècnic)
Fotografies: Lourdes Jansana
Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies