ravetllat arquitectura

 Pla especial i habitatges a Trinitat Nova Pla especial i habitatges a Trinitat Nova


La nova ordenació pretén implicar-se amb el seu entorn, especialment pel que fa al Carrer Aiguablava, el parc existent de Trinitat Nova, el futur equipament cultural de les Aigües i la proximitat del Parc de Collserola. Per altra banda, l'espai públic pren protagonisme com a articulador del barri i l'edificació es proposa a través d'unitats grans que hauran de garantir l'escala del nou barri i facilitar la seva gestió, amb un habitatge resultant d'aquest planejament que haurà de gaudir de les millors condicions d'exposició al sol, ventilació i vistes.

Es pretén generar una escala d’intervenció capaç de donar una forta identitat al barri, tan a través de l'organització del viari i els espais públics com de la disposició dels blocs d'habitatge.

Urban planning and housing in Trinitat Nova


The new plan has the will to involve itself with its surroundings, especially with Aiguablava Street, the existing Trinitat Nova Park, the future cultural Aigües’ equipment and the nearby Collserola Park. Furthermore, the public space gains importance as an articulator within the neighbourhood and the buildings are proposed through large scale units that must guaranty the scale of the new neighbourhood and ease its management, with a dwelling resulting from the plan that should enjoy the best sun exposition, ventilation, and views.

The aim is to generate an intervention scale capable of giving a strong identity to the neighbourhood, both through the road and public space organization as well as with the disposition of the housing units.

Plan especial y viviendas en Trinitat Nova 


La nueva ordenación pretende implicarse con su entorno, especialmente en la Calle Aiguablava, el parque existente de Trinitat Nova, el futuro equipamiento cultural de las Aigües y la proximidad del Parque de Collserola. Por otro lado, el espacio público toma protagonismo como articulador del barrio y la edificación se propone a través de grandes unidades que tendrán que garantizar la escala del nuevo barrio y facilitar su gestión, con una vivienda resultante de este planeamiento que tendrá que disfrutar de las mejores condiciones de exposición solar, ventilación y vistas.

Se pretende generar una escala de intervención capaz de dar una fuerte identidad al barrio, tanto a nivel de organización del viario y los espacios públicos como de la dispociión de los bloques de vivienda.
Any: 2002 (Pla Especial), 2008 - 2011 (Fase I)
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors Fase I: LVCat (arquitectes tècnics), Static (estructures), Briz-Fumadó (instal·lacions)
Fotografies: Adrià Goula

Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies