ravetllat arquitectura

 Seu de la RNE 


Seu de la RNE   


L’edifici per a la nova seu de RNE de Barcelona resol un programa bàsicament administratiu, però també de redacció i emissió de programes. Es tracta d’un volum de planta baixa i quatre plantes pis de geometria rectangular i diàfanes en tot el seu perímetre. L’envolupant es resol amb un mòdul de façana amb prou gruix per dotar d’il·luminació natural totes les estances, amb incorporació d’elements de control solar a través de lames verticals i horitzontals segons orientació. Així mateix disposa d’una passera de servei perimetral per facilitar el manteniment alhora que actua com a brise-soleil a les façanes on es requereix.

RNE headquartes


The building for the new RNE Headquarters in Barcelona solves a basically administrative programme, but it also includes redacting and emitting shows. The volume consists of ground floor and four stories in a rectangular floor, diaphanous in its perimeter. The envelope is solved with a façade module with little depth to give natural little to all rooms, with the incorporation of sunlight control elements such as vertical or horizontal slats depending on the orientation. This way a perimetral pathway allows for an easier management of the building while acting as a brise-soleil where the façades require it.

Sede de la RNE   


El edificio para la nueva sede de RNE de Barcelona resuelve un programa básicamente administrativo, pero también de redacción y emisión de programas. Se trata de un volumen de planta baja y cuatro plantas piso de geometría rectangular y diáfanas en todo su perímetro. La envolvente se resuelve con un módulo de fachada con suficiente grueso para dotar de iluminación natural todas las dependencias, con incorporación de elementos de control solar a través de lamas verticales y horizontales según su orientación. Así mismo dispone de una pasarela de servicio perimetral para facilitar el mantenimiento a la vez que actúa como brise-soleil en las fachadas donde se requiere.
Publicacions
“48h Open House BCN 2010”, pàg. 27, D. Legal: B-38966-2010, Barcelona, 2010
“48h Open House BCN 2012”, pàg. 34, D. Legal: B-27824-2012, Barcelona, 2012
“Barcelona. Guia d’Arquitectura Moderna”, projecte S21, ACTAR / Ajuntament de Barcelona, ISBN: 978-84-96954-18-2, Barcelona, 2013
“48h Open House BCN 2013”, pàg. 41, ISBN: 978-84-9850-499-6, Barcelona, 2013
Any: 2005 - 2007
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors: J-T Ardèvol i Associats, Leopoldo Varas (arquitectes tècnics), Static (estructures), JG Ingenieros (instal·lacions)
Fotografies: Roger Casas

Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies