ravetllat arquitectura

    Unbar a Plaça Tetuan Unbar a Plaça Tetuan


Als anys vuitanta els locals nocturns de Barcelona esdevenen un cert àmbit diferenciat d’altres tipus d’actuacions.

En el projecte de l’Unbar interessava la relació entre diferents materials, mantenint sempre la coherència de la seva diferent expressió formal. El local experimentava l’espai creat a partir d’una dualitat i contrast entre diferents lògiques constructives. D’un costat, la corba configurada per llistons de fusta transformava l’irregular perímetre del local inicial deixant un corredor de servei i dues petites barres. De l’altre, les parets estucades i els plans horitzontals d’acer inoxidable es contraposaven amb unes geometries i textures completament diferents. L’acer inoxidable, pensat no com a revestiment sinó com a suport, permetia oferir en les barres i lleixes unes superfícies brillants amb un gruix mínim. La flexibilitat dels llistons de fusta, en canvi, tenia la virtut d’adaptar-se a la corba i oferir una textura basada en les ombres i el color.

Unbar in Tetuan Square


In the 80s, night bars in Barcelona become a kind of differentiated scope from other type of interventions.

In the Unbar project there was an interest in the relationship between different materials, always maintaining the coherence in its formal expression. The bar experiments spaces created from duality and contrast between different constructive logics. On one hand, the curve made through wooden ribbons transformed the irregular perimeter of the initial bar leaving a service corridor and two small bars. On the other hand, the stuccoed walls and horizontal stainless steel planes opposed completely withdifferent geometries and textures.

Stainless steel, thought of not as a finish but rather as support, allowed to offer on bars and shelves bright surfaces with minimal width. Wooden ribbons’ flexibility, however, had the virtue of adapting itself to the curve and offer a texture based on shadows and colour.

Unbar en Plaza Tetuan


En los años ochenta los locales nocturnos de Barcelona se convierten en un cierto ámbito diferenciado de otros tipos de actuaciones.

En el proyecto del Unbar interesaba la relación entre los diferentes materiales, manteniendo siempre la coherencia de su diferente expresión formal. El local experimentaba el espacio creado a partir de la dualidad y el contraste entre diferentes lógicas constructivas. Por un lado, la curva configurada por listones de madera transformaba el perímetro irregurlar del local inicial dejando un pasillo de servicio y dos pequeñas barras. Por otro, las paredes estucadas y los planos horizontales de acero inoxidable se contraponían con unas geometrías y texturas completamente diferentes. El acero inoxidable, pensado no como revestimiento sino como soporte, permitía ofrecer en las barras y estantes unas superficies brillantes con un grueso mínimo. La flexibilidad de los listones de madera, en cambio, tenía la virtud de adaptarse a la curva y ofrecer una textura basada en las sombres y el color.

       · Finalista als Premis FAD d’Interiorisme 1987.   
Publicacions
"De diseño", nº15, (El Croquis nº 32/33), pàg. 96-99, ISSN: 0213-661 Madrid, 1988
"ON", nº93, pàg. 82-85,  ISSN: 0210-2080 Barcelona, 1988
"Catàleg Premis FAD 1987”, pàg. 246-247,D. Legal: 22348-88  Barcelona, 1988
"Interiors", nº16, pàg. 112,ISSN: 0164-8740,  New York, 1989
"Ardi", nº16, pàg. 119-136, D. Legal: 47245-1988,  Barcelona, 1990
Any: 1986
Autors: Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Col·laboradors: Jordi Vergés (arquitecte)
Fotografies: Lourdes Jansana
Mark
© All rights reserved, Nota Legal y cookies